Διαχείριση Μεγάλων Έργων Πληροφορικής

(Software Project Management for Large Projects / PM)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Δ. Τσέλιος,   Μονάδες ECTS: 6,   Εξάμηνο: Β’

Συνοπτική Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως σκοπό να καλύψει τη σαφή ανάγκη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία της διαχείρισης έργων, γενικά, και της διαχείρισης μεγάλων έργων πληροφορικής (ανάπτυξης λογισμικού), ειδικότερα. Η κρισιμότητα των περισσότερων έργων ανάπτυξης πληροφορικής, αλλά και ο αυξανόμενος ρυθμός εμφάνισης περιπτώσεων όπου παρατηρήθηκε σημαντική υπέρβαση πόρων ή παράδοση τελικών προϊόντων που δεν πληρούν τις λειτουργικές ή ποιοτικές προδιαγραφές καθιστά προβληματική την εκτέλεση τέτοιων έργων με βάση μόνο την εμπειρία των μελών της ομάδας υλοποίησης και ταυτόχρονα κάνει επιτακτική την υιοθέτηση συστηματικών μεθοδολογιών και εργαλείων υλοποίησης και διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν καθιερωμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία αναφορικά με όλες τις πτυχές της ανάπτυξης και της διαχείρισης των έργων λογισμικού.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • B. Hughes & M. Cotterell, Software Project Management, 4th Edition, Mc Graw Hill, 2009.
 • J. Henry, Software Project Management: A Real-World Guide to Success, Addison-Wesley, 2003.
 • L. A. Maciaszek & B. L. Liong, Practical Software Engineering. A Case Study Approach, Addison-Wesley. 2005.
 • Sommerville, Software Engineering, 7th Edition, Addison-Wesley, 2006.
 • Chris Kemerer, Software Project Management: Readings and Cases , McGraw-Hill, 1997.
 • Pankaj Jalote, Software Project Management In Practice , Addison-Wesley, 2002.
 • Walker Royce, Software Project Management , Addison-Wesley, 1998.
 • Donald J. Reifer, Software Management , IEEE Computer Society, 2002.
 • Richard Thayer, Software Engineering Project Management, IEEE Computer Society, 1997.
 • Dwayne Phillips, Software Project Manager’s Handbook, IEEE Computer Society, 2000.
 • J. Pinto (editor), Project Management Handbook , Jossey-Bass, 1998.
 • Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide) , PMI Standards Committee, 2008.
 • Α. Cockburn, Agile Software Development, 2002.