Πολυπρακτορικά Συστήματα

(Multi-Agent Systems / MAS)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Χ. Χαρτώνας,   Μονάδες ECTS: 7.5,   Εξάμηνο: Β’

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της πολυπρακτορικής αντίληψης στο σχεδιασμό εφαρμογών. Θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση των ειδών πρακτόρων, της έννοιας του ρόλου και των συστημάτων ρόλων, της γλώσσας επικοινωνίας, της (κοινής) οντολογίας αναφοράς. Θα παρουσιαστούν επίσης στοιχεία της θεωρίας των Austin και Searle για τα ομιλιακά ενεργήματα (speech acts theory) και θέματα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης πρακτόρων. Για την ανάλυση της αρχιτεκτονικής των πρακτόρων θα παρουσιαστούν πρώτα στοιχεία Τροπικής και Δυναμικής Λογικής, καθώς και στοιχεία συστημάτων Λογικής Νοητικών Καταστάσεων, ώστε να γίνει κατανοητή η αρχιτεκτονική BDI. Αντίστοιχη ανάλυση θα γίνει και για αρχιτεκτονικές που βασίζονται στην έννοια των «δυνατοτήτων» (capabilities) ενός πράκτορα (πλαίσιο KARO). Θα αναλυθεί η συσχέτιση συστημάτων Λογικής για Δυνατότητες (Logics of Agent Capabilities) με προβλήματα αυτόματου σχεδιασμού ενεργειών (automated planning) και θα συζητηθούν σχετικά αλγοριθμικά προβλήματα. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα εργαλεία και πλατφόρμες ανάπτυξης πολυπρακτορικών συστημάτων και θα γίνει πρακτική άσκηση στη χρήσης τους.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Gerhard Weiss, Multiagent Systems, MIT Press, 2013 – Chapters 1-2, 7-8
  • Michael Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, Jon Wiley & Sons, 2009 – Chapters 1-4, 7-9, 12
  • Michael  Wooldridge, Reasoning about Rational Agents, The MIT Press, 2000 – Chapters 1-2, 7, 9
  • Jacques Ferber, Multi-Agent Systems: An Introduction to Distributed AI, Addison-Wesley, 1999.
  • Yoav Shoham, Kevin Leyton-Brown, Multi-Agent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic and Logical Foundations, http://www.masfoundations.org