Διπλωματική Εργασία

(MSc Thesis / THE)

Μονάδες ECTS: 30,   Εξάμηνο: Γ’

Περιγραφή

Η διπλωματική εργασία των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος διενεργείται κατά το 3ο εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει ως θέμα κάποιο ερευνητικό ή κάποιο επαρκώς σύνθετο τεχνικό θέμα και δύναται να εκπονηθεί σε συνεργασία με εταιρίες του χώρου ή οργανισμούς με συναφείς δραστηριότητες. Επίσης ενδέχεται να εκπονηθεί η διπλωματική στους χώρους κάποιας εταιρίας.

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει κατάλληλη έκταση και βαθμό δυσκολίας ώστε να αποδεικνύεται η σε βάθος γνώση των εννοιών από τους φοιτητές.

Επιβλέπων εκπαιδευτικός της διπλωματικής εργασίας είναι ένας από τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού και επικουρείται στο έργο του από δύο ακόμη εκπαιδευτικούς. Τα τρία αυτά μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού συνιστούν την τριμελή επιτροπή επίβλεψης της διπλωματικής εργασίας η οποία ορίζεται κατά τη στιγμή της ανάθεσης. Τα καθήκοντα του διδάσκοντα εκπαιδευτικού συμπεριλαμβάνουν την καθοδήγηση και την επίβλεψη προόδου της διπλωματικής εργασίας.

Οι διδάσκοντες του μεταπτυχιακού θα πρέπει να ανακοινώνουν κατάλογο κατάλληλων θεμάτων από τα οποία θα επιλέγουν οι  φοιτητές. Η διπλωματική εργασία θα δηλώνεται από τους φοιτητές στην γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, και η δήλωση αυτήν θα επέχει τη θέση της αίτησης ανανέωσης εγγραφής για το 3ο εξάμηνο. Η εξέταση της διπλωματικής θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή μετά από εισήγηση του επιβλέποντος εκπαιδευτικού.  Η βαθμολογία της θα είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών εξεταστών. Η μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής είναι ένα έτος από την στιγμή της ανάθεσης, με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών μετά από δικαιολογημένη αίτηση του φοιτητή και σύμφωνη γνώμη της τριμελούς επιτροπής.