Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων

(Machine Learning and Data Mining / DM)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας,   Μονάδες ECTS: 6,   Εξάμηνο: Α’

Συνοπτική Περιγραφή

Η Μηχανική Μάθηση αφορά σε μεθόδους αναπαράστασης και αλγόριθμους για την εξαγωγή γνώσης από δεδομένα. Οι εφαρμογές της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, κυρίως στην ανάλυση δεδομένων και στα πλαίσια συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Εφαρμογή των μεθοδολογιών της μηχανικής μάθησης σε μεγάλες βάσεις δεδομένων αποτελεί η Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) ή αλλιώς Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων (Knowledge Discovery in Databases).

Ενδεικτική Θεματολογία: μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων, επισκόπηση εργασιών εξόρυξης, η εξόρυξη ως εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, μάθηση συνάρτησης, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης, αλγόριθμοι συσταδοποίησης, συνδυασμός πολλαπλών μοντέλων, κανόνες συσχέτισης, εξόρυξη ιστού, ποιοτικός έλεγχος στην εξόρυξη γνώσης.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Introduction To Machine Learning, Ethem Alpaydin, PHI Learning, 2015
  • Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων, Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010
  • Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό, Μ. Χαλκίδη, Μ. Βαζιργιάννης, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις “τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος”, 2005
  • Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw Hill, 1997
  • Εισαγωγή στην Εξόρυξη και τις Αποθήκες Δεδομένων, Α. Νανόπουλος, Ι. Μανωλόπουλος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010