Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα

(Distributed and Parallel Systems / DPS)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Σάββας,   Μονάδες ECTS: 6,   Εξάμηνο: Α’

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στον παράλληλο και κατανεμημένο προγραμματισμό. Παράλληλος προγραμματισμός με χρήση του Message Passing Interface – MPI. Τοπολογίες δικτύων. Σχεδίαση παράλληλων αλγορίθμων. Κατευθυνόμενοι Μη-Κυκλικοί Γράφοι (DAGs) και Gantt charts. Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση παράλληλων προγραμμάτων. Κατανεμημένα συστήματα. Εισαγωγή στον κατανεμημένο προγραμματισμό. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων. Προγραμματισμός με το προγραμματιστικό μοντέλο MapReduce. Προγραμματισμός σε μεγάλο όγκο δεδομένων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • W. Gropp, W. Lunsk, A. Skjellum, “Using MPI. Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface”, MIT Press, second edition, 1999
  • K. A. Berman, and J. L. Paul, Algorithms: Sequential, Parallel, and Distibuted, Thomson, 2005
  • Michael J. Quinn, Parallel Programming in C with MPI and OpenMP, McGraw Hill Higher Education, 2003
  • Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar, Introduction to Parallel Computing, Pearson/Addison Wesley, 2003
  • Andrew Tanenbaum, “Distributed Operating Systems”, Prentice Hall International Editions
    R. Chow, and T. Johnson, “Distributed Operating Systems and Algorithms”, Addison Wesley