Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους

(Cloud Computing and Applications / CC)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Σάββας,   Μονάδες ECTS: 7.5,   Εξάμηνο: Β’

Συνοπτική Περιγραφή

Εισαγωγή στο Cloud Computing. Παράλληλος προγραμματισμός με χρήση MPI. Κατανεμημένα συστήματα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων. Μελέτη περίπτωσης  Hadoop Distributed File System και Google File System. MapReduce. Ασφάλεια συστημάτων υπολογιστικού νέφους. Η οικονομία του υπολογιστικού νέφους. Μελέτη περιπτώσεων Google App Engine, Amazon Web Services, Microsoft Azure.  Μελλοντικές τάσεις.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Michael Armbrust et.al., “Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing”, Technical Report No. UCB/EECS-2009-28
 • Michael J. Quinn, Parallel Programming in C with MPI and OpenMP, McGraw Hill Higher Education, 2003.
 • Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar, Introduction to Parallel Computing, Pearson/Addison Wesley, 2003.
 • Andrew Tanenbaum, “Distributed Operating Systems”, Prentice Hall International Editions.
 • R. Chow, and T. Johnson, “Distributed Operating Systems and Algorithms”, Addison Wesley.
 • Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat, “MapReduce: Simplied Data Processing on Large Clusters”, Google Inc.
 • Apache Hadoop, HDFS
 • Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat, “MapReduce: Simplied Data Processing on Large Clusters”, Google Inc.
 • Sanjay Ghemawat et al., “The Google File System”.
 • Naushad UzZaman, “Survey on Google File System”.
 • Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat, “MapReduce: Simpilfied Data Processing on Large Clusters”.
 • Fay Chang et. al., “Bigtable: A Distributed System for Structured Data”, Google Inc., 2006.
 • Rob Pike et. Al., “Interpreting the Data: Parallel Analysis with Sawzall”, Google Inc.
 • M. Burrows, “The Chubby Lock Service for Loosely-Coupled Distributed Systems”, Google Inc., 2006
 • Microsoft Azure, White Papers
 • Y. Chen, V. Paxson, R. Katz, “What’s New About Cloud Computing Security”, EECS Department, University of California, Berkeley, 2010, Technical Report: UCB/EECS-2010-5.
 • Y. Chen, R. Sion, “On Securing Untrusted Clouds With Cryptography”.
 • J. Rittinghouse, J. Ransome, “Cloud Computing Implementation, Management, and Security”, CRC Press, 2010.
 • T. Mather, S. Kumaraswamy, and S. Latif, “Cloud Security and Privacy”, O’REILLY, 2009.
 • Amazon Elastic MapReduce Getting Started Guide, 2011, Amazon Web Services.
 • Amazon Elastic Compute Cloud Getting Started Guide, 2011, Amazon Web Services.
 • Yao Chen, Radu Sion, “To cloud Or Not To Cloud? Musings On Costs and Viability”.
 • The Economics Of The Cloud”, Microsoft.
 • Jim Gray, “Distributed Computing Economics”, Technical Report, Microsoft Research, 2003.
 • Federico Etro, “The Economic Impact of Cloud Computing on Business Creation, Employment and Output in Europe”,  Review of Business and Economics, 2009.
 • M. Klems, J. Nimis, S. Tai, “ Do Clouds Compute? A Framework for Estimating the Value of Cloud Computing”, WEB 2008, LNBIP 22, pp. 110-123, 2009.