Προηγμένες Web Εφαρμογές

(Advanced Web Applications / AWEB)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας,   Μονάδες ECTS: 7.5,   Εξάμηνο: Β’

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. Το μάθημα κινείται σε τρεις διαστάσεις:

  • Ξεκινά με μια συνοπτική αλλά ουσιώδη επισκόπηση των βασικών τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού (HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX) και των δυνατοτήτων που παρέχουν τα διάφορα JavaScript APIs (π.χ. Google Maps API), ενώ μελετά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας τόσο ως προς την αποδοτική λειτουργία τους (ταχύτητα, διαθεσιμότητα πόρων, κτλ) όσο και ως προς την πετυχημένη σταδιοδρομία τους (SEO, προώθηση, κτλ),
  • Παρουσιάζει τις γλώσσες XML/DTD και JSON ως γλώσσες διακίνησης δομημένων δεδομένων, καθώς και την τεχνολογία των RESTful APIs ως μέσο για την ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, εστιάζοντας στις καλές πρακτικές για τη δημιουργία πετυχημένων APIs με τη βοήθεια κατάλληλων PHP frameworks,
  • Εξηγεί τις έννοιες των ανοιχτών/διασυνδεμένων δεδομένων (open/linked data) και τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν και παρουσιάζει την επίδραση των τεχνολογιών μηχανικής μάθησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω των συστημάτων συστάσεων (recommendation systems).

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία