Προηγμένες Web Εφαρμογές

(Advanced Web Applications / AWEB)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας,   Μονάδες ECTS: 6,   Εξάμηνο: Β’

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. Το μάθημα κινείται σε τρεις διαστάσεις: α) παρουσιάζει τις δυνατότητες που παρέχει η HTML5 σε συνδυασμό με την CSS3 και την πληθώρα των νέων JavaScript APIs, και μελετά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, β) εστιάζει στις έννοιες των ανοιχτών και διασυνδεμένων δεδομένων (open/linked data) τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στην αξιοποίησή τους, και γ) παρουσιάζει την εξόρυξη ιστού (web mining) και την επίδραση που έχουν οι σχετικές με αυτή εξελίξεις στις web εφαρμογές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Dive into HTML5, Mark Pilgrim.
  • Pro HTML5 Programming: Powerful APIs for Richer Internet Application Development, Peter Lubbers, Brian Albers, Frank Salim, 2010, Apress.
  • HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML, W3C Recommendation.
  • Linked Data, David Wood, Marsha Zaidman, Luke Ruth, Michael Hausenblas, 2014, Manning Publications.
  • Learning SPARQL, Bob DuCharme, 2nd edition, 2013, O’Reilly Media.
  • Web Data Mining, Bing Liu, Springer, 2011.
  • Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό, Μ. Χαλκίδη, Μ. Βαζιργιάννης, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις “τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος”, 2005