Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων

(Advanced Databases / ADB)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Γκαράνη,   Μονάδες ECTS: 7.5,   Εξάμηνο: Α’

Συνοπτική Περιγραφή

Αναλυτική προσέγγιση και μελέτη των συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και της πρακτικής χρησιμότητάς τους και εισαγωγή σε νέες έννοιες και γνωστικά πεδία που αφορούν σ’ αυτό το αντικείμενο. Συγκεκριμένα, ανάλυση κανόνων ακεραιότητας και τεχνικών βελτιστοποίησης της απόδοσης των συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) μέσω βελτιστοποιήσεων στη σχεδίαση φυσικού επιπέδου, καθώς και μέσω τεχνικών ταυτοχρονισμού. Επίσης, εισαγωγή στην ενσωματωμένη και δυναμική SQL και σε ειδικά συστήματα βάσεων δεδομένων, όπως κατανεμημένα και αντικειμενοστραφή Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Μελέτη σύγχρονων τάσεων στις ΒΔ, όπως είναι οι χρονικές και χωρικές, καθώς και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών και αποθήκευσης πληροφοριών. Αποθήκες δεδομένων και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Coronel C. and Morris S. Database Systems: Design, Implementation, & Management. 11th edition, Cengage Learning,
  • Özsu M. T. and Valduriez P. Principles of Distributed Database Systems. 3rd edition, Springer, 2011.
  • Yeun, A.K.W. and G. Brent Hall G.B. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management. Springer, 2007.
  • Connolly T.M. and Begg C.E. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 6th edition, Addison-Wesley,
  • Elmasri R.A. and Navathe S.B. Fundamentals of Database Systems. 6th edition. Addison-Wesley, 2010.
  • Garcia-Molina H., Ullman J.D. and Widom J. Database Systems: The Complete Book. 2nd edition, Prentice Hall, 2008.
  • Ramakrishnan R. and Gehrke J. Database Management Systems. 3rd edition, McGraw-Hill, 2002.
  • Νανόπουλος Αλ. και Μανωλόπουλος Γ., Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων και τις Αποθήκες Δεδομένων. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2008.
  • Vaisman A. and Zimányi E. Data Warehouse Systems: Design and Implementation (Data-Centric Systems and Applications). Springer, 2014.
  • Golfarelli M. and Rizzi S. Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies. McGraw-Hill Osborne Media, 2009.