Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα λειτουργήσει στη Λάρισα, από τον Οκτώβριο του 2019, τον 4ο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές” (Master of Science (MSc) in “Software Engineering for Internet and Mobile Applications“). Το ΠΜΣ διοργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, έχει εγκριθεί η επανίδρυσή του σύμφωνα με το ΦΕΚ 3227/7-8-2018,  ενώ ακολουθεί και τις διατάξεις περί υποτροφιών και δωρεάν παρακολούθησης του Νόμου 3387Β/10-8-2018. Οργανωτικά και λόγω της υπό εξέλιξη συγχώνευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ΠΜΣ ελέγχεται προσωρινά από τη ΓΣ του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ή και αυτοαπασχόληση, με αντικείμενο την ανάπτυξη σύνθετων web και mobile εφαρμογών μεγάλης κλίμακας αλλά και έντασης γνώσης.

Στα σημερινά κατανεμημένα και φορητά περιβάλλοντα (intranets, internet), η ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλου μεγέθους απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές που μπορεί να ενταχτούν και παρέχονται σε προπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι τομείς – κλειδιά που ήδη διαμορφώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις εξελίξεις στον τομέα, όπως Υπολογιστικό Νέφος και on-line Υπηρεσίες (Cloud Computing, XaaS), Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile and Ubiquitous Computing), Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Data Analytics, Data Mining), και Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web).

Οι απόφοιτοι προπτυχιακών Τμημάτων σπουδών είναι σε θέση να καλύψουν βασικές μόνον ανάγκες Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις που επιτρέπουν στον απόφοιτο:

 • να εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού σε ομάδες αιχμής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στο αντικείμενο της Μηχανικής Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές
 • να εμπλουτίσει τις προγραμματιστικές του γνώσεις με ιδέες από άλλα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής
 • να έχει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή

Για την επίτευξη των παραπάνω το ΠΜΣ:

 • παρέχει στους φοιτητές πλήρη θεωρητική κατάρτιση,
 • εισάγει μια έντονη πρακτική διάσταση, βασισμένη κύρια σε εκπόνηση υποδειγματικών εργασιών σε κάθε μάθημα, από μέρους των φοιτητών,
 • διοργανώνει εκδηλώσεις για να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με αναγνωρισμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.

Συμμετέχοντες – Διαδικασία Επιλογής – Δίδακτρα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

 • απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,
 • πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων,
 • διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών,
 • πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της αλλοδαπής,
 • πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ).

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1-100) που προκύπτει από κριτήρια που καθορίζει η ΓΣΕΣ και περιλαμβάνει (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

 • γενικός βαθμός πτυχίου, με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (40%),
 • προσωπικότητα υποψηφίου / συνέντευξη (20%),
 • δύο συστατικές επιστολές (20%),
 • άριστη/πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (20%).

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό». Προηγούνται οι απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και συμπληρώνονται οι διαθέσιμες θέσεις, εφόσον απομένουν και μέχρι του ορίου των 40 (σαράντα) θέσεων, με υποψηφίους αποφοίτους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς».

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι κάθε κατηγορίας.

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3200 € και καταβάλλονται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις των 1600 €, με την έναρξη του Α’ και Β’ εξαμήνου.

Διάρκεια Φοίτησης – Γλώσσα

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών συν δύο επί πλέον εξάμηνα. Για σοβαρό λόγο – υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό – φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή της φοίτησής τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική, εφόσον όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές μιλούν την Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διδασκαλίας στην Αγγλική, η εκπόνηση των εργασιών μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα τα δε θέματα Εργασιών και Εξετάσεων θα δίνονται και στις δύο γλώσσες.

Πρόγραμμα Σπουδών – Εξετάσεις

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και περιλαμβάνει ισάριθμες διαλέξεις. Τα μαθήματα του ΠΜΣ απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων τα μαθήματα διεξάγονται Τρίτη και Πέμπτη σε απογευματινές ώρες (17:00-20:00) και Σάββατο σε πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιπλέον προσαρμογής ως προς τις μέρες, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες. Κάθε ημέρα διδασκαλίας αφορά σε ένα από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και διαρκεί τρεις (3) διδακτικές ώρες.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η εξεταστική των μαθημάτων του εξαμήνου διεξάγεται στο τέλος του εξαμήνου και τυπικά είναι οι μήνες Φεβρουάριος και τον Ιούνιος. Επαναληπτική εξέταση όλων των μαθημάτων θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση και των δύο διδακτικών εξαμήνων σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιούνται έγκαιρα.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Ο φόρτος κάθε εξαμήνου αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ενώ για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

Α’ Εξάμηνο (επιλογή 4 μαθημάτων)

 • Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα
 • Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας
 • Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων
 • Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων
 • Μηχανική Οντολογιών

Β’ Εξάμηνο (επιλογή 4 μαθημάτων)

 • Πολυπρακτορικά Συστήματα
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους
 • Διαχείριση Μεγάλων Έργων Πληροφορικής
 • Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός
 • Προηγμένες Web Εφαρμογές

Γ’ Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα δίνονται στον ιστοχώρο του ΜΠΣ στη διεύθυνση:  http://msc.cs.teilar.gr/modules/

Διδάσκοντες – Προσωπικό

Στο ΠΜΣ είναι στελεχωμένο με 7 μέλη ΔΕΠ που κατανέμονται ανά βαθμίδα ως εξής:

 • Καθηγητές: 2
 • Αναπληρωτές Καθηγητές: 2
 • Επίκουροι Καθηγητές: 2
 • Λέκτορες: 1

Με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται Υπεύθυνος Μαθήματος και Ομάδα Υποστήριξης Μαθήματος. Ο Υπεύθυνος Μαθήματος είναι μέλος ΔΕΠ με Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή Επιστημονικός Συνεργάτης, κατάλληλης για το μάθημα ειδίκευσης. Μέλη της Ομάδας Υποστήριξης είναι μέλη ΔΕΠ ή Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί Συνεργάτες.

Περισσότερες πληροφορίες για τους διδάσκοντες δίνονται στον ιστοχώρο του ΜΠΣ στη διεύθυνση:  http://msc.cs.teilar.gr/instructors/

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας, όπου υπάρχουν τέσσερις (4) αίθουσες διαλέξεων, ένα (1) αμφιθέατρο και οκτώ (8) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, εκ των οποίων τα έξι (6) είναι σχετικά πρόσφατα. Τονίζεται ότι κάποια μαθήματα του ΠΜΣ περιλαμβάνουν και εργαστηριακές συνεδρίες, εκ των ποίων κάποιες αφορούν σε χρήση ειδικού εξοπλισμού (Arduino, Distributed Systems, κτλ). Διαθέσιμη στους φοιτητές είναι επίσης και η Βιβλιοθήκη του campus.