Ανάγκη για εξειδίκευση!

H ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλου μεγέθους απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές  του προπτυχιακού επιπέδου.

Η αιχμή της τεχνολογίας...

…Internet of Things, Cloud Computing, Mobile Apps, Data Mining, Web Intelligence είναι μερικές από τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις που έρχονται.

Το ΠΜΣ παρέχει...

…θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ενασχόληση σε θέματα ανάπτυξης σύνθετων mobile και web εφαρμογών.

Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα διαμορφώνει συνεργασίες με εταιρίες και φορείς για την καλύτερη σύνδεση του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας.

logo

Μηχανική Λογισμικού
για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχεται κατόπιν εγκρίσεως με την υπ’αριθμ. 3865 απόφαση του ΦΕΚ 1450/10.07.2015.

Λόγω αλλαγής στο Νόμο περί λειτουργίας ΠΜΣ, απαιτούνται εκτενείς γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο σε επίπεδο Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής όσο και σε επίπεδο ιδρύματος (ΤΕΙ Θεσσαλίας), ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με όσα απαιτεί ο Νόμος. Το χρονικό σημείο ψήφισης του Νόμου δίνει επαρκή χρόνο προσαρμογής στα ΠΜΣ που ξεκινούν Οκτώβριο, όχι όμως και στο “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” που ξεκινά Φεβρουάριο. Βάσει των παραπάνω αποφασίστηκε ο 3ος κύκλος του ΠΜΣ να ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (Οκτώβριος 2018) και όχι Φεβ-2018.

Με την ευκαιρία αυτής της κατά ένα εξάμηνο διακοπής, αποφασίστηκε επίσης να γίνει επανέλεγχος του προγράμματος σπουδών και βελτιώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο από τους διδάσκοντες, σε σχέση τόσο με την ως τώρα εμπειρία από τη λειτουργία του ΠΜΣ, όσο κι από την φυσιολογική εξέλιξη της τεχνολογίας.